Algemene Voorwaarden

fotograaf apeldoorn, trouwfotograaf

Algemene Voorwaarden van Beernt Sietsma Fotografie, bruidsfotograaf Apeldoorn

d.d. 22 december 2009

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

  • Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
  • Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een negatief, afdruk, duplicaat, CD-rom, DVD of memory stick.
  • Beernt Sietsma Fotografie: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
  • Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
  • Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Beernt Sietsma Fotografie en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offertes
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Beernt Sietsma Fotografie heeft het recht om tot tien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Opdracht
4.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Beernt Sietsma Fotografie zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

4.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Beernt Sietsma Fotografie. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Beernt Sietsma Fotografie aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Beernt Sietsma Fotografie overeenkomstig de offerte.

4.3 Bij aanvaarding van de offerte dient een ondertekend exemplaar van de toegezonden opdrachtbevestiging te worden geretourneerd aan Beernt Sietsma Fotografie.

4.4 Beernt Sietsma Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4.5 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Beernt Sietsma Fotografie slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Beernt Sietsma Fotografie is geretourneerd.

4.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Beernt Sietsma Fotografie volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Beernt Sietsma Fotografie werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

5. Aanbetaling
Bij bevestiging van de offerte en/of bij ondertekening van de opdrachtovereenkomst is de opdrachtgever gehouden een aanbetaling te doen van 25% van de totale opdrachtsom. Deze aanbetaling dient uiterlijk op 3 dagen voor de opdrachtdatum te zijn voldaan. Het bedrag van de aanbetaling wordt verrekend met de eindnota. De aanbetaling is echter direkt opeisbaar na annulering van de opdracht zoals is bedoeld in artikel 8.

6. Vergoeding
6.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Beernt Sietsma Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

6.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijke gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Beernt Sietsma Fotografie naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Beernt Sietsma Fotografie onder meer zal kunnen aanknopen bij (I) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Beernt Sietsma Fotografie in rekening gebracht, (II) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (III) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (IV) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

6.3 Indien aannemelijk is dat Beernt Sietsma Fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoedingen door de Wederpartij in aanmerking.

7. Factuur en betaling
7.1. De Wederpartij zal de factuur van Beernt Sietsma Fotografie op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Beernt Sietsma Fotografie heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

7.2. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

7.3 De Wederpartij verricht de aan Beernt Sietsma Fotografie verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Beernt Sietsma Fotografie heeft verstrekt.

7.4 Indien Beernt Sietsma Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 7.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 4%.

7.5 Indien de Wederpartij verzuimd te betalen binnen redelijke termijn zal Beernt Sietsma Fotografie de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

7.6 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

7.7 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Beernt Sietsma Fotografie nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Beernt Sietsma Fotografie Foto dan ook.

7.8 Betaling van de volledige opdrachtsom dient te zijn gedaan uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering van de opdracht.

8. Annulering
8.1 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij om welke reden dan ook van de opdracht is de Wederpartij 25% van het overeengekomen bedrag aan Beernt Sietsma Fotografie verschuldigd vermeerderd met de reeds gemaakte kosten. In geval van annulering, ongeacht de reden, van annulering binnen één maand voor de opdrachtdatum is Wederpartij 50% van het overeengekomen bedrag aan Beernt Sietsma Fotografie verschuldigd vermeerderd met de reeds gemaakte kosten. . In geval van annulering, ongeacht de reden, van annulering binnen één week voor de opdrachtdatum is Wederpartij 75% van het overeengekomen bedrag aan Beernt Sietsma Fotografie verschuldigd vermeerderd met de reeds gemaakte kosten.

8.2.1 Van annulering is géén sprake op het moment dat Wederpartij met een aantoonbare reden, zoals ziekte van bruid of bruidegom, overlijden van bruid of bruidegom óf zijn/haar ouders de datum van de uitvoering van de opdracht genoodzaakt is te wijzigen. In dat geval wordt de opdracht voortgezet op een andere, nader te bepalen datum.

8.3 Beernt Sietsma Fotografie kan ten alle tijden de opdracht annuleren, indien hier een aantoonbare reden voor is, zoals o.a. ziekte, zwangerschap, overlijden van naasten, etc. Beernt Sietsma Fotografie is hierbij niet aansprakelijk voor eventuele gemaakte kosten van de Wederpartij. Beernt Sietsma Fotografie is verplicht naar vermogen mee te werken aan het zoeken naar een passende oplossing.

9. Controle
9.1. Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten en omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Beernt Sietsma Fotografie na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Beernt Sietsma Fotografie aan te wijzen RA/AA accountant.

9.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Beernt Sietsma Fotografie voldoen.

10. Bewijsexemplaar
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Beernt Sietsma Fotografie te doen toekomen.

11. Levering
11.1 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door de beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

11.2 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Beernt Sietsma Fotografie vastgesteld.

11.3 Indien Beernt Sietsma Fotografie en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Beernt Sietsma Fotografie het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

11.4 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

12. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Beernt Sietsma Fotografie te worden medegedeeld. Beernt Sietsma Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

13. Bezit/eigendom Beelddragers
13.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Beernt Sietsma Fotografie zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Beernt Sietsma Fotografie.

13.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Beernt Sietsma Fotografie.

13.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier werken na de overeengekomen termijn aan Beernt Sietsma Fotografie is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

13.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die Beernt Sietsma Fotografie Foto hierdoor lijdt te vergoeden.

14. Internet
14.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

14.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

14.3 De Wederpartij zal Beernt Sietsma Fotografie vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Beernt Sietsma Fotografie Foto verstrekken.

15. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Beernt Sietsma Fotografie.

16. Licentie
16.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Beernt Sietsma Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

16.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Beernt Sietsma Fotografie, hebben bedoeld.

16.3 Bij gebrek aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie danwel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

16.4 Indien door Beernt Sietsma Fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

17. Sublicenties
Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

18. Inbreuk op auteursrecht
18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Beernt Sietsma Fotografie.

18.2 Bij inbreuk komt Beernt Sietsma Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Beernt Sietsma Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19. Naamsvermelding
19.1 De naam van Beernt Sietsma Fotografie dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

19.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Beernt Sietsma Fotografie een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Beernt Sietsma Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle direct en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografisch werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Beernt Sietsma Fotografie op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Beernt Sietsma Fotografie tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

20. Rechten van derden
20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Beernt Sietsma Fotografie van alle aanspraken te dier zake.

20.2 Beernt Sietsma Fotografie is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

21. Aansprakelijkheid Beernt Sietsma Fotografie
Beernt Sietsma Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Beernt Sietsma Fotografie of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

22. Faillissement/surséance
Zowel Beernt Sietsma Fotografie als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Beernt Sietsma Fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

23. Rechts- en forumkeuze
23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

23.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Beernt Sietsma Fotografie en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

fotograaf apeldoorn

 

Leave A Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *